Quảng cáo
Trang chủ Kinh phật

Kinh phật

Tổng hợp những bài Kinh Phật tụng hằng ngày: Chú Đại Bi, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh Dược Sư, Kinh Địa Tạng, Kinh A Di Đà, Kinh sám hối, Kinh Tu Đại Hạnh, Kinh Phật Bà La Mật…

Sự linh ứng khi đọc tụng chú Đại bi

Sự linh nghiệm, hiển linh của chú Đại Bi từ lâu đã được dân gian Việt Nam nói riêng, dân chúng khắp nơi trên toàn cõi phương...

Điểm tin

- Quảng cáo -