Đạo Phật là gì?

0
627

Đạo Phật là con đường đi đến địa vị Phật, địa vị Phật tức là quả Phật, quả Phật là kết quả, là hoa trái của người tu nhân trí tuệ đạt đến đích cùng tột đỉnh cao. Quả vị ấy đạo Phật gọi là VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ, cũng gọi là quả VÔ THƯỢNG CHÁNH BIẾN TRI GIÁC. Người đạt đến địa vị Vô thượng Chánh Biến Tri Giác ấy, người thế gian gọi đó là PHẬT.

Phật nói đủ PHẬT ĐÀ DA, Trung Hoa dịch Giác giả. Giác giả có nghĩa là người tỉnh thức, người giác ngộ chân lý vũ trụ một cách toàn diện. Đức Thích Ca Mâu Ni qua quá trình 5 năm tìm học đạo, 6 năm tu tập bồi dưỡng trí tuệ, tư duy (thiền định) chân lý, quán chiếu sự vật hiện tượng. Suốt thời gian trên dưới 10 năm ấy, cuối cùng vị hoàng tử đã thành công. Từ đấy người trần gian gọi Ngài là Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni !

dao-phat-la-gi

Phật Thích Ca Mâu Ni được người thế gian tôn vinh là Phật tức là bậc Giác ngộ chân lý trọn vẹn tột đỉnh cao. Dù vậy, đức Phật không bao giờ khởi một niệm tự tôn mình như những đấng siêu nhân, siêu nhiên nào khác…!

Với nhân loại, trong đó có những người chịu học nguồn giáo lý của đạo Phật, bằng lòng là đệ tử Phật, đức Phật vẫn đinh ninh nhắc nhở họ rằng: Nếu tôn trọng Phật thì nên tôn trọng như một vị Đạo sư, đừng bao giờ tôn vinh Phật như người ta tôn vinh một đấng thần linh quyền uy… vô tận…!

Đức Phật Thích Ca tự ví mình là Đạo sư, là Y sư, là Pháp vương đối với loài người, vì trí tuệ của đức Phật, biện tài của đức Phật và sự giải thoát giác ngộ của đức Phật đủ khả năng dẫn đường chỉ lối, đủ khả năng cho thuốc trị bệnh phiền não khổ đau và đủ khả năng chỉ bày dẫn dắt cho những ai muốn ra khỏi những thống khổ của kiếp người! Do vậy, phát xuất từ lòng tôn kính sâu xa người ta vinh danh đức Phật qua cái tôn hiệu: TAM GIỚI CHI ĐẠO SƯ, TỨ SANH CHI TỪ PHỤ và người ta cũng gọi Phật qua tôn hiệu ĐẤNG PHÁP VƯƠNG nữa !

Học sâu Tam tạng giáo điển Phật, ta được hiểu thêm rằng Phật Thích Ca cũng như chư Phật mười phương, mỗi đức Phật cùng có 10 đức hiệu như nhau: NHƯ LAI, ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾN TRI, MINH HẠNH TÚC, THIỆN THỆ, THẾ GIAN GIẢI, VÔ THƯỢNG SĨ ĐIỀU NGỰ TRƯỢNG PHU, THIÊN NHƠN SƯ, PHẬT, THẾ TÔN. Do vậy, Phật chỉ là một đức hiệu trong mười đức hiệu ấy.

dao-phat-la-gi

Người đệ tử Phật học Phật muốn đi theo con đường giải thoát giác ngộ để đến địa vị Phật, để thành Phật đừng bao giờ quên rằng Phật cũng như mười phương chư Phật đều từ con người mà được Quả vị ấy. Có lúc, có nơi người ta tôn vinh Phật qua danh hiệu cao quý: Ta bà giáo chủ, rằng đức Phật là giáo chủ cõi Ta bà. Dù tôn hiệu cao quý nhưng vai trò giáo chủ cũng chỉ có cùng một ý nghĩa với Đạo sư, Y sư… Vô thượng Pháp Vương mà thôi! Đức Phật không là một đấng… gì siêu nhiên… tuyệt đối… gì hết !

Người tín mộ đạo Phật phát tâm tu theo đạo Phật là người nguyện đi theo con đường tự giác, giác tha của đạo Phật. Xưa kia đức Phật Thích Ca thành công viên mãn con đường tự giác là do ý chí đại hùng, đại lực của mình chứ không do ai khác. Tu tập bồi dưỡng kích khởi tự nhiên trí, vô sư trí, nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí vốn có của mình, bừng sáng soi rọi nhận thức tận cùng chân lý vũ trụ thì gọi đó là thành Phật. Nhưng qua sự quán chiếu và tư duy của Thiền giả hành thâm Bát nhã ba la mật thì thấy rõ Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng có thành… gì!

Xem thêm:

Bình luận